مشاوره تخصصی

این شرکت به منظور تعیین ویژگی های کمک صافی مورد نیاز مشتریان تدوین بهترین روش کار با کمک صافی انتخاب شده ، بررسی نتایج بدست آمده از انتقال این کمک صافی ، اصلاح و بهبود اقدامات با مشتریان خود در  3مرحله مشاوره می نماید
مشاوره بعد از فروش

مشاوره بعد از فروش

مشاوره قبل از فروش

مشاوره قبل از فروش

مشاوره فنی

مشاوره فنی

Image

مشاوره بعد از فروش

در این مرحله کارکرد محصول فروخته شده با همکاری کارشناسان مشتری به صورت مستمر پایش می شود تا اطلاعات لازم برای اصلاح و بهبود روندها بدست آمده و اقدامات لازم  صورت گیرد به نحوی که به صورت دائمی وضعیت به صمت بهبود حرکت نماید

مشاوره قبل از فروش

 در این مرحله گروهی از کارشناسان این شرکت در محل کار مشتری حاضر می شوند تا با همکاری و همقکری هم با توجه به شرایط موجود----- ، توانایی های نیروی انسانی شاغل ، ئیژگی های سخت افزاری ، ----- مایع و ذراتی که باید جدا شوند فرهنگ حاکم بر محیط و .... مشخصات کمک صافی مورد نیاز مشتری را تعیین نمایند

 

Image
Image

مشاوره فنی

ازآنجا که این شرکت عضو وابسته به perlite instiut بود و با شرکت ها و صاحب نظران جهان ارتباط دارد می تواند پاسخ سوالات فنی مشتریان را از منابع جهانی جستجو و دریافت نماید تا با حل این مسائل ، مشتریان بتوانند عملیات فیلتراسیون را با کارآمدی بیشتری انجام دهند