محصولات سفارشی

در این شرکت تولید به صورت سفارشی انجام می شود
در این شرکت تولید به صورت سفارشی انجام می شود بدین منظور مشخصات کمک صافی مورد نیاز مشتری به روشهای مختلف بدست آمده و براساس آن کمک صافی مورد نظر تولید می شوددست یابی به دانه بندی ، چگالی و مقاومت مکانیکی دانه های کمک صافی با توجه به دانش فنی و امانات سخت افزاری موجود در این شرکت امکان پذیر است
بنا بر این هر مشتری یک محصول منحصر به فرد نزد این شرکت دارد و محصول تولید شده برای یک مشتری به مشتری دیگر ارسال نمیشود
این موضوع میتواند در بسته بندی و روش ارسال هم موثر باشد