محصولات فیلتراسیون

بررسی بیشتر محصولات

کمک صافی ها

MF

MF

Audson

Audson

+Audson

+Audson

PRV-11

PRV-11

PRV-12

PRV-12

1

MF

این کمک صافی پرلیتی دارای دانه بندی 0-100 میکرون بوده و برای گرفتن ذرات ریز و مایعات خیلی رقیق کاربرد دارد معمولا این کمک صافی به تنهایی استفاده نمی شود و همراه کمک صافی های دیگر برای تنظیم دانه بندی مخلوط بکار می رود چگالی این کمک صافی می تواند از 80 تا 140 کیلوگرم در متر مکعب تنظیم شود .
2

Audson

Audsonبا نام اختصاصی Aیک کمک صافی پرلیتی هست که دارای دانه بندی 20 تا 170 میکرون هست این کمک صافی می تواند از 80 تا 200 کیلوگرم تنظیم شود . نکته مهم این است که این کمک صافی می تواند جایگزین دیاتومیت در تسویه روغن های خوراکی و اسید ها و برخی از موارد دیگر باشد. این کمک صافی فاقد ناخالصی بوده و پمپ های مسیر آسیب نخواهند دید این محصول در دسته بندی 100 لیتری و جامبو ارائه می شود.
3

+Audson

+Audsonبا نام اختصاصی +Aاین کمک صافی دارای دانه بندی 25 تا 250 میکرون بوده و چگالی آن می تواند از 80 تا 300 کیلوگرم تنظیم شود. این کمک صافی هم در فیلتر پرس ها و پرشرلیف ها کاربرد بیشتری دارد و به دو روش تهیه می شود روش اول باچگالی کمتر مستقیما تولید می شودو در روش دوم به روش غیر مستقیم و از طریق آسیاب بدست می آید و نکته مهم اینکه صافی هم می تواند جایگزین دیاتومیت گردد این کمک صافی کمترین ناخالصی را دارد و پمپ های مسیر را از آسیب ناخالصی ها در امان نگه می دارداین محصول در کیسه 100 لیتری و جامبو قابل تحویل می باشد .
4

PRV-11

این محصول برای فیلتراسیون شیرین کننده مثل گلوکز ، فروکتوز و .... که از فیلتر های روتاری درام وکیوم استفاده میکنند کاربرد دارد دانه بندی این کمک صافی از 20 تا 150 میکرون می باشد و معمولا همراه با یک کمک صافی دیگر برای تنظیم دانه بندی مورد نیاز برای گرفتن ذرات ریزتر استفاده می شود این کمک صافی کمترین ناخالصی را دارد به همین دلیل روی درام ، کیک یکنواخت خواهیم داشت و پمپ ها از آسیب ناخالصی ها در امان خواهند بود
5

PRV-12

این کمک صافی پرلیتی مخصوص استفاده در فیلتر های روتاری درام وکیوم بوده و دارای دانه بندی بین 50 تا 600 میکرون می باشد چگالی این کمک صافی می تواند بین 80 تا 150 کیلوگرم در متر مکعب تنظیم شده و به دلیل نداشتن ذرات کمتر از 170 میکرون و چگالی مناسب ، سوسپانسیون مناسبی در آب ایجاد می نماید تا پریکود براحتی و یکنواختی روی درام انجام شود این کمک صافی کمترین ناخالصی را دارد لذا هم در کیک روی درام جزیره ایجاد نمی شود و هم ناخالصی ها باعث آسیب دیدن موتور پمپ ها در مسیر انتقال مواد نمی شوند این محصول در کیسه های 100 لیتری و جامبو قابل تحویل می باشد