آموزش و تحقیقات

Image
حوزه تحقیق و توسعه (R&D) فعال ترین و مهمترین بخش این شرکت هست  مطالعه دائمی از منابع داخلی و خارجی ، شرکت در کنفرانس های ملی و بین المللی ، تهیه مقاله و سخنرانی در اجلاس های ملی و جهانی از دستور کارهای اصلی و دائمی این شرکت لحاظ میشود انتقال نتایج مطالعات و تحقیقات به صورت مستمر به مشتریان ، استراتژی این شرکت هست
این انتقال همفکری ، به صورت های مختلف انجام می شود که برگزاری نشست های توجیهی و آموزشی با مدیران و کارشناسان مشتریان از جمله آنها میتواند باشد